เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 47, สาขา07 ,2552 )