เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 47, สาขา08 ,2552 )

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550

หน้า หน้า 29-36

อรพรรณ ศังขจันทรานนท์ | พิมพ์ชนก สตภูมินทร์ | วิชชุพร จันทร์ศรี |
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสัตวาภิธาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หน้า หน้า 45-52

สุมาลี เกษรวนิชวัฒนา |
ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หน้า หน้า 53-61

วสันต์ ทองไทย | ปราณี โพธิสุข |
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 62-67

นภาพร ปรีชามารถ | วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ | อัญชัน เกียรติบุตร |