เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 47, สาขา09 ,2552 )

การวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในการวางแผนระบบสื่อความหมายทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา พื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 1-8

ดารณี ด่านวันดี | ลักษณา สัมมานิธิ | เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง |
ผลของอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร ตามแนวระดับความสูง พื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 25-32

ชำมะเลียง เชาว์ธรรม | ปรีชา ธรรมานนท์ | สุรัตน์ บัวเลิศ |
ผลของการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ต่อองค์ประกอบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีบางชนิดในเมล็ดของถั่วเหลืองไทยพันธุ์ สจ. 5

หน้า หน้า 33-41

จิรนันท์ คุ้มบัว | กณิตา ธนเจริญชณภาส | โอรส รักชาติ |
ประสิทธิภาพของฝายหินเรียงในการบำบัดโลหะหนักจากน้ำเสียชุมชนของเทศบาล ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน้า หน้า 51-58

นพพร วงศ์วิวัฒน์ | วิทย์ ธารชลานุกิจ | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |
ผลของกิจกรรมของชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน้า หน้า 59-66

จานนท์ ศรีเกตุ | สมนิมิตร พุกงาม | สามัคคี บุณยะวัฒน์ | สุขุม เร้าใจ |
ผลกระทบของโอโซนที่เพิ่มขึ้นต่อการตอบสนองของใบ ผลผลิต เมล็ดและปริมาณโปรตีนของถั่วเหลือง

หน้า หน้า 67-76

วิริยาภรณ์ บุญทะปัญญา | โอรส รักชาติ | กณิตา ธนเจริญชณภาส |