เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 47, สาขา10 ,2552 )

การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น เขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า หน้า 32-39

จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ | ธนพร ขันทอง |