เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 47, สาขา11 ,2552 )

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับ ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า หน้า 1-7

ดิลก ธนปริพัฒน์ | เกียรติยุทธ กวีญาณ |
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการบรรจวบสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบลักษณะตัวยูที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมที่มีหลายวัตถุประสงค์ในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี

หน้า หน้า 47-56

ปารเมศ ชุติมา | ภาณุวัฒน์ โอฬารวิวัฒนชัย | วรินทร์ วัฒนพรพรหม | ประภาส จงสถิตย์วัฒนา |
การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการบรรจวบสำหรับปัญหาการจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบตัวยูในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี

หน้า หน้า 57-66

ปารเมศ ชุติมา | นพพล คำภิรมย์ | วรินทร์ วัฒนพรพรหม | ประภาส จงสถิตย์วัฒนา |
การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์

หน้า หน้า 67-75

ปารเมศ ชุติมา | สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | ประภาส จงสถิตย์วัฒนา | เมษ โลนิกขะพงศ์ | วรินทร์ วัฒนพรพรหม |