เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 47, สาขา12 ,2552 )

การพัฒนาขนมหม้อแกงไข่ลดพลังงานและปรับปรุงสัดส่วนกรดไขมันด้วยซูคราโลสและกะทิธัญพืช

หน้า หน้า 16-24

วรารัตน์ สานนท์ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ | ลี่ลี อิงศรีสว่าง |
ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้า หน้า 48-55

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ชุติมา ชวลิตมณเฑียร |
ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อกระเป๋าทำจากผ้าไหมปั่น

หน้า หน้า 87-94

กัญญา ภัทรกุลอมร | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ |
พฤติกรรมผู้บริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 129-136

ทิพวรรณ ลิมังกูร | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ | โอปอล์ สุวรรณเมฆ | ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ |
การศึกษาสมบัติเส้นใยและเส้นด้ายจากเปลือกต้นฝ้าย

หน้า หน้า 169-176

สาคร ชลสาคร | กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม | อัญชลี กังวานสิงหนาท | อมรรัตน์ บัวทอง | เยาวภา มีวงค์ |