เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 47, สาขา14 ,2552 )

การมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.): กรณีศึกษา อบต. พิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน้า หน้า 33-41

สุชญา วรามิตร |
การพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย

หน้า หน้า 72-78

วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย | สุชาติ สงวนพันธุ์ | วิรัตน์ สุมน | หนูจันทร์ มาตา | วงษ์เดช กงศรี |
การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย

หน้า หน้า 110-117

วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย | สุชาติ สงวนพันธุ์ | สุเจตน์ ชื่นชม | วิรัตน์ สุมน | หนูจันทร์ มาตา | อรรถวุฒิ พลายบุญ | วงษ์เดช กงศรี |