เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 47, สาขา15 ,2552 )

การศึกษาเปรียบเทียบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับความผูกพันองค์การของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจด้านการพลังงานของประเทศไทย

หน้า หน้า 58-66

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ |
แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 67-74

กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล | ธัญลักษณ์ เมืองโคตร | ภาณิดา รัตนศรีสร้อย | วิจิตร เทิดบารมี |