เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 47, สาขา16 ,2552 )

ความงามเชิงสัญลักษณ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรมกับการสื่อความหมายของรูปแบบคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

หน้า หน้า 488-495

ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ | สิริมา ณ สงขลา |