เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตว์ ( ครั้งที่ 48, สาขา02 ,2553 )

คุณค่าทางโภชนะของอาหาร การจัดการให้อาหารและค่าโลหิตวิทยาของม้าแกลบในจังหวัดลำปาง

หน้า หน้า 1-8

สุนทร วิทยาคุณ | ทองล้วน มาซา | เจริญ แสงดี | นิรันดร กองเงิน | ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ |
ผลของน้ำหนักฆ่าต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อและคุณภาพเนื้อของกระบือปลัก

หน้า หน้า 17-26

สัญชัย จตุรสิทธา | ศิวพงษ์ ยะมะกะ | นิราภรณ์ ชัยวัง | อัญชลี ณ เชียงใหม่ | ครอยเซอร์, มิชาเอล | วิคเค, มิชาเอล |
ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกในอาหารผสมสำเร็จในการผลิตกระบือ

หน้า หน้า 27-32

ชานนท์ สุนทรา | สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ | ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ | เวชสิทธิ์ โทบุราณ |
การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อคุณลักษณะทางการให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอล และความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

หน้า หน้า 41-52

แวววรี บุญเทียม | สุภาพร อิสริโยดม | สุนทรานี ทองใหญ่ | นุษรา สินบัวทอง |
ผลของการใช้สังกะสี แมงกานีส และทองแดงอินทรีย์ที่ระดับต่ำต่อสมรรถภาพการผลิต และระดับแร่ธาตุที่ถูกขับทิ้งของไก่เนื้อ

หน้า หน้า 53-60

ชนม์ชนก คมกมล | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |
ผลของการเสริมกระถินสดต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุนและองค์ประกอบทางชีวเคมีของเลือด

หน้า หน้า 61-68

ธีราภรณ์ ปัญญาบุญ | กัญจนะ มากวิจิตร์ | สุริยะ สะวานนท์ | ศศิธร นาคทอง | อาภัสสรา ชูเทศะ | พิพัฒน์ ชนาเทพาพร |
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ได้รับอาหารรูปแบบแตกต่างกัน

หน้า หน้า 69-76

นพรัตน์ เหรียญทอง | สุริยะ สะวานนท์ | ภูมพงศ์ บุญแสน | พีรชิต ไชยหาญ | ธีราภรณ์ ปัญญาบุญ | ปรีชา อินนุรักษ์ | วรเทพ ชมพูนิตย์ |
การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก

หน้า หน้า 77-84

ภูมพงศ์ บุญแสน | สุริยะ สะวานนท์ | ปรีชา อินนุรักษ์ | พริมา พิริยางกูร |