เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 48, สาขา03 ,2553 )

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนกับ อัตราการหายใจ และการเคี้ยวเอื้องของแม่โครีดนมในฟาร์มโคนม จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

หน้า หน้า 7-16

วาณิชชา ไชยวงค์ | สุพิชฌาย์ แก้วมา | เทิดศักดิ์ ญาโน | สุวิชัย โรจนเสถียร |
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี

หน้า หน้า 17-26

ชัยเทพ พูลเขตต์ | สุกัญญา ทองรัตน์สกุล | สุวิชา เกษมสุวรรณ | ธานีรัตน์ สานติวัตร | จำลอง วรศรี | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | ธีระ รักความสุข |
การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค

หน้า หน้า 42-49

ชัยเทพ พูลเขตต์ | สุกัญญา ทองรัตน์สกุล | พิษณุ ตุลยกุล | จุรีย์ ปานกำเนิด | ศรีสมัย วิริยารัมภะ | สุวรรณา ทิพยรักษ์ | สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ | อาสูตร สงวนเกียรติ | สุวิชา เกษมสุวรรณ |
การใช้เอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดสร่วมกับซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในสารละลายสำหรับแช่เย็นและแช่แข็งน้ำเชื้อสุนัข

หน้า หน้า 50-57

อรทัย ชัยเวชการ | ปวีณา ธุวะนุติ | เกวลี ฉัตรดรงค์ |
ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรอุ้มท้องภายใต้ ระบบการเลี้ยงในโรงเรือนที่ต่างกันในประเทศไทย

หน้า หน้า 58-66

อรรณพ สุริยสมบูรณ์ | มงคล เตชะกำพุ |
ผลของการสูญเสียคะแนนร่างกายในระยะเลี้ยงลูกต่อความเข้มข้นของกลูโคส ยูเรียไนโตรเจน กรดไขมันอิสระในเลือด และประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรนางหลังหย่านม

หน้า หน้า 75-83

สุพาที กิจค้า | ปริวรรต พูลเพิ่ม | ธีระ รักความสุข | ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ |