เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง ( ครั้งที่ 48, สาขา04 ,2553 )

ผลของ PROMUTASE(TM) 200 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

หน้า หน้า 29-35

ปริยดานุ์ จารุคม | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | นิติ ชูเชิด | ชลอ ลิ้มสุวรรณ |
การศึกษายีนในระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวที่ติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองโดยใช้เทคนิค suppression subtractive hybridization

หน้า หน้า 44-54

กิ่งกมล จันทร์กุลโล | ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ | เฟลเกล, ทิมโมที่ วิลเลียม | กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา |
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ต่อการเสริมอาหารด้วยไคโตซาน

หน้า หน้า 55-63

กัญช์ เกล็ดมณี | ปภาศิริ กาญจโนภาศ-บาร์เนท | คเชนทร เฉลิมวัฒน์ | วิชชุดา ประสาทแก้ว | สุกานดา ทับเมฆา | หยาดเพชร โอเจริญ |
การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด อัตราการแลกเนื้อ ความถี่ของการลอกคราบ และความแปรปรวนของขนาดกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

หน้า หน้า 83-91

ณัฐพล แก้วละเอียด | บุญรัตน์ ประทุมชาติ |