เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาวิทยาศาสตร์ ( ครั้งที่ 48, สาขา05 ,2553 )

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนทวินามสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน

หน้า หน้า 1-10

สุดารัตน์ นิจสุนกิจ | ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ | สายสุดา สมชิต |
พิโนสโทรบินทำหน้าที่ลดการแสดงออกของโปรตีนไคเนส Swe1 ในยีสต์กลายพันธุ์ และยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์ไลน์มะเร็งของมนุษย์บางชนิด

หน้า หน้า 11-18

สิรินพร สุขสวัสดิ์อำนวย | วชิรศักดิ์ วังกังวาน | ธนาภัทร ปาลกะ | วรินทร ชวศิริ | โทคิชิ มิยากาวา | ชุลี ยมภักดี |
การโคลนและผลิตรีคอมบิแนนต์โครโมกรานินเอจากมนุษย์ในรูปสายพันธุ์ดั้งเดิมและกลายพันธุ์ใน Escherichia coli

หน้า หน้า 61-68

อาทิตย์ ทิมอ่วม | สิทธิรักษ์ รอยตระกูล | จงรักษ์ อรรถรัฐ | สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล |