เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 48, สาขา06 ,2553 )

ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata)

หน้า หน้า 9-17

จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ | พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ | มณฑิรา นพรัตน์ | ชลนิษา ช้างยัง |
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ของการเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย

หน้า หน้า 18-26

อรพรรณ ศรีแสง | รวิพิมพ์ ฉวีสุข | ระวี สุวรรณเดโชไชย | พรธิภา องค์คุณารักษ์ |
ประสิทธิภาพของไคโตซานออลิโกเมอร์และพอลิเมอร์จากแหล่งต่างๆ ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหาร

หน้า หน้า 27-33

ฐิติมา สุขมาก | พรชัย ราชตนะพันธุ์ | จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ |
ผลของกรดแล็กติกและเกลือของกรดแล็กติกในการล้างเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อธรรมชาติและเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสชนิดเซลล์เครียดกรดในกุ้ง

หน้า หน้า 42-49

วิบูลย์ ป้องกันภัย | วราภา มหากาญจนกุล |
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844

หน้า หน้า 59-69

มลนพรรษ สงพิมพ์ | พิลาณี ไวถนอมสัตย์ | วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |