เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 48, สาขา07 ,2553 )

พฤติกรรม การยอมรับ ทัศนคติ ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอางจากดักแด้ไหมและโปรตีนไหม

หน้า หน้า 1-8

นัฏพร จิรเจษฎา | นทยา กัมพลานนท์ | อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด |
การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ำเต่า หมู่ 1 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 9-16

จาริตา หินเธาว์ | กันยารัตน์ สุขวัธนกุล |
แนวโน้มการลงทุนด้านปศุสัตว์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้ภาวะการขาดแคลนอาหารของโลก

หน้า หน้า 17-24

จีรพรรณ กุลดิลก | ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี |
การผลิตและการตลาดกล้วยไม้ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง

หน้า หน้า 142-149

ภูวาเดช โหราเรือง | ยุพา ปานแก้ว | ฤดี ธีระวนิช | ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ | พิมพรรณ สุจารินพงค์ |
การศึกษาแบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบทบาทของสังคม ในการบรรเทาปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยทำงานในเขตจังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 150-157

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ |