เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 48, สาขา08 ,2553 )

การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษากรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

หน้า หน้า 1-8

วสันต์ ทองไทย |
การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู

หน้า หน้า 9-16

สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา |
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 17-22

สนิท หฤหรรษวาสิน | ไพบูลย์ เกียรติโกมล |
การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะเชิงวิชาชีพพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

หน้า หน้า 23-30

พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | วิกร ตัณฑวุฒโฑ | พนิต เข็มทอง |
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 โรงเรียนเอกชน

หน้า หน้า 31-38

ปิยกมล เปล่งอรุณ |
ภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และการจัดการความเครียดของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 45-52

จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ | พนิต เข็มทอง | กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ | ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ | วรัทยา ธรรมกิตติภพ | สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล | ณัฎฐ์ชยธร ศรุดาธิติพัทธ์ |
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

หน้า หน้า 53-60

ฑิฆัมพร โตสำลี | เอกรัตน์ ศรีตัญญู | ลัดดา มีศุข |
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ทำหน้าที่เจาะเลือดโดยการใช้ Evidence-based learning

หน้า หน้า 63-70

วิจิตร วงค์ล่ำซำ | สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ | โสภณ สิริสาลี | ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ | กุลนารี สิริสาลี |