เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 48, สาขา09 ,2553 )

ปรากฏการณ์ไม่ซ้ำรอยของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ากับความเข้มข้นตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่

หน้า หน้า 1-8

ทองพูน วรครุธ | สมนิมิตร พุกงาม |
ผลของก๊าซโอโซนที่มีต่อผลผลิตและการเปลี่ยนรูปคาร์โบไฮเดรตในถั่วพุ่ม Vigna unguiculata (L.) Walp

หน้า หน้า 9-16

จิตรดา รังษีโรจน์สมบัติ | สิริลักษณ์ ชัยจำรัส | ชนินทร์ อัมพรสถิร |
การดูดซับโครเมียม (VI) ในน้ำเสียโรงงานชุบโลหะโดยใช้เกล็ดไคโตซาน

หน้า หน้า 17-25

ศิริวารินทร์ โตใหญ่ | เกตุวดี วิไลพรเจริญ | ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล | โกวิทย์ ปิยะมังคา |
ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองในบรรยากาศกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย: ปริมาณรังสีสุทธิ อุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม

หน้า หน้า 26-33

สุภลักษณ์ หาญสูงเนิน | สามัคคี บุณยะวัฒน์ |
การประเมินค่าความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดินในสมการสูญเสียดินสากลโดยอาศัยเนื้อดินและปริมาณอินทรียวัตถุสำหรับดินในประเทศไทย

หน้า หน้า 43-49

สมนิมิตร พุกงาม |
การหาจุดเหมาะสมของกระบวนการตกและรวมตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยสถิติวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว

หน้า หน้า 50-57

ราชิต สราทธพันธ์ | ตุลวิทย์ สถาปนจารุ |
สมรรถนะการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในดินที่ปนเปื้อนสารไตรคลอโรเอทธิลีน

หน้า หน้า 58-65

จีราจันทร์ จันทร์งาม | พัฒนา อนุรักษ์พงศธร | ตุลวิทย์ สถาปนจารุ | สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ |
ความผันแปรตามฤดูกาลที่มีผลต่อปริมาณและการแพร่กระจายของสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) ในแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หน้า หน้า 66-72

ธนาภรณ์ มังสังข์ | วิทย์ ธารชลานุกิจ | ไมตรี ดวงสวัสดิ์ |