เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 48, สาขา10 ,2553 )

การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองและการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หน้า หน้า 21-28

ธีรพงศ์ ชื่นชอบ |
การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของบ้านทุ่งไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2552/53

หน้า หน้า 56-64

สรรพสิทธิ์ สิงห์ปี |