เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 48, สาขา11 ,2553 )

ผลของเข็มขัดพยุงหลังต่อการประเมินทางชีวกลศาสตร์ของภาระกล้ามเนื้อ erector spinae และหมอนรองกระดูกสันหลัง L5/S1 ขณะยกของ ดึงและดัน

หน้า หน้า 10-19

สันติชัย เย็นทั่ว | ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา | วิชัย อึงพินิจพงศ์ |
การออกแบบเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็กโดยใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

หน้า หน้า 52-59

วิชัย ศิวะโกศิษฐ |