เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 48, สาขา12 ,2553 )

เจตคติต่อการประกอบอาชีพอิสระทางด้านคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หน้า หน้า 1-8

เปรมวดี เจตนานุศาสน์ | ดวงสุดา เตโชติรส |
โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 25-32

ทิพวรรณ ดวงปัญญา | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ | อำพร แจ่มผล |