เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 48, สาขา13 ,2553 )

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาศิลปินพื้นบ้าน สาขาศิลปะการแสดงลิเกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า หน้า 135-140

พันทิพา มาลา | พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ | ลำยอง ปลั่งกลาง |
แนวทางการออกแบบโลโก้โดยใช้ตารางวิเคราะห์แบบแมททริกซ์ กรณีศึกษา: การออกแบบโลโก้โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 141-147

พรชัย ราชตนะพันธุ์ | ดารินทร์ ศรีสวัสดิ์ |
การเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อข่าวสารพลังงานทางเลือก: ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้แก๊สโซฮอล์ เอ็นจีวี และไบโอดีเซลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 156-162

กฤชณัท แสนทวี | วิมลพรรณ อาภาเวท |