เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 48, สาขา14 ,2553 )

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า หน้า 33-40

สหชาติ เลิศศิริเภสัช | นพกาญจน์ สกลสนธิเศรษฐ์ | สุธีรนันท์ จันทร์ทับ | ไพลิน สุวรรณดารา | สุภาวดี แหยมคง | ณพัชร ประทุมพงษ์ | สิรินาฏ เทพหิรัญโญ | ศักดิเดชน์ วงศ์นาม | อรรถพล กวีกิจบัณฑิต |
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนสำหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี

หน้า หน้า 80-89

ภาสกร นันทพานิช | กิตติพงษ์ บุญยิ่ง |
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

หน้า หน้า 109-116

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์ |
การมีส่วนร่วม ประโยชน์และความต้องการในการรับฟังรายการวิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หน้า หน้า 117-124

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | นายศุภวัชช์ ปันจันตา |