เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 48, สาขา15 ,2553 )

การทดสอบความเที่ยงตรงของทฤษฎีอำนาจซื้อเสมอภาคในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย: กรณีศึกษาของประเทศไทย ไต้หวัน และเกาหลีใต้

หน้า หน้า 33-40

ปฏิมา ประจักษ์จิตต์ |
ตัวแบบการสั่งซื้อที่ประหยัดของธุรกิจผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลเอนกประสงค์ กรณีศึกษาร้านไทยพัฒนาพานิช อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร

หน้า หน้า 66-72

ปรีติ ธรรมพัฒนากูล |
การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 122-129

พหล ศักดิ์คะทัศน์ | อิทธิฤทธิ์ พลังธีรสิน |