เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาพืช ( ครั้งที่ 49, สาขา01 ,2554 )

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า หน้า 45-52

สลิลา เอี่ยมอิทธิพล | อัญชลี สุทธิประการ | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ |
การเปรียบเทียบอาหารในการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) และการศึกษาการเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งชบา Maconellicoccus hirsutus (Green) (Homoptera: Pseudococcidae)

หน้า หน้า 53-59

ชริดา สัตยวงศ์ | เสาวลักษณ์ อารมณ์ | ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง | โสภณ อุไรชื่น | วิวัฒน์ เสือสะอาด |