เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา02 ,2554 )

ผลการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ไก่

หน้า หน้า 1-8

เรญา ม้าทอง | สรัสนันท์ สุขพิมาย | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ |
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของกล้ามเนื้อต่อองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อกระบือปลัก

หน้า หน้า 19-25

พิทักษ์พล พรเอนก | อมรเทพ ประทุมมา | ชานนท์ สุนทรา | จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด | จุฬากร ปานะถึก | พิทักษ์ คำยศ | ทศพล ดอนบรรเทา | สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ |
ความคงตัวของซีรั่มควบคุมที่ผลิตในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีคลินิกของสัตว์ทดลอง

หน้า หน้า 29-35

วรรณี อังคศิริสรรพ | อารีพร สังฆกุล | ดิลก บุตะเดช |
การศึกษาย่อยได้จากการใช้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกในอาหารสัตว์หลังผ่านกระบวนการอัดพอง

หน้า หน้า 48-54

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ | ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ | จันทะนี อุริยะพงศ์สรรค์ | เวชสิทธิ์ โทบุราณ | อมรเทพ ประทุมมา |