เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา03 ,2554 )

ประสิทธิภาพของยาสลบ tribromoethanol ที่ขนาดยาต่างๆ ในหนูเม้าส์ สายพันธุ์ ICR

หน้า หน้า 73-78

วัลลภ ลิขิตสุนทรวงศ์ | สุเมธ อำภาวงษ์ | อรอุมา สิงหะ | ทวีศักดิ์ เขตเจริญ | เยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล | กาญจนา เข่งคุ้ม |
รายงานสัตว์ป่วย: การทำ Durotomy และ Duropexy เพื่อแก้ไข Obstructive Hydrocephalus ในสุนัขสายพันธุ์เล็กที่พบว่ามี Occipital Malformation

หน้า หน้า 79-86

อธิศรา รังสิชล | ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ | ธนวุฒิ เหมนิลรัตน์ | บดินทร์ ติระพัฒน์ |
รายงานสัตว์ป่วย: การใช้เคมีบำบัดรักษามะเร็งเซลล์น้ำเหลืองในลูกตาสุนัขสองรายตัว

หน้า หน้า 95-103

ณัฐเนตร ศรีตระกูล | ภูดิท มณีสาย | นิยดา ทรัพย์ล้านสกุล | อารีย์ ทยานานุภัทร์ |
การยับยั้งการเจริญของสปอร์และการก่อโรคจากเชื้อราน้ำสกุล Achlya ที่แยกจากไข่ปลาบึก Pangasianodon gigas ด้วยโซเดียมคลอไรด์และกรดอะซิติกในระดับห้องปฏิบัติการ

หน้า หน้า 112-119

องอาจ เลาหวินิจ | วิชุกานต์ เฟื่องสวัสดิ์ | ณรงค์ อาบกิ่ง |
การเปรียบเทียบวิธีการขจัดแคลเซียมในกะโหลกหนูแรทสำหรับการศึกษาโครงสร้างและเนื้อเยื่อ

หน้า หน้า120-126

เอกรินทร์ กลิ่นคำหอม | กาญจนา เข่งคุ้ม | สุเมธ อำภาวงษ์ |