เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาประมง ( ครั้งที่ 49, สาขา04 ,2554 )

ผลของสารสกัดสมุนไพรพญาวานรต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยา ค่าภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus)

หน้า หน้า 1-9

ภัทราภรณ์ สืบสำราญ | ปวีณา ทวีกิจการ |
ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

หน้า หน้า 10-18

ปณิตา ประถมยา | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด |
ผลของการเสริมแร่ธาตุ ต่ออัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

หน้า หน้า 19-26

วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์ | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด | อิสริยา วุฒิสินธุ์ | เกศินี หลายสุทธิสาร |
ผลของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลัส (Bacillus spp.) ในการควบคุม Vibrio harveyi และอัตรารอดในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ

หน้า หน้า 27-34

ปาจรีย์ จือเหลียง | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | พรเลิศ จันทร์รัชชกูล |
การติดเชื้อไวรัส 5 ชนิดในผลิตภัณฑ์กุ้งถอดหัวปอกเปลือกของไทย และการถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปยังกุ้งปกติในห้องปฏิบัติการ

หน้า หน้า 35-40

จิตรา บุญยงค์ | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด | เต็มดวง สมศิริ | พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล | ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ |
ผลของการใช้แบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Aeromonas hydrophila และ Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus)

หน้า หน้า 65-72

ภัทริดา โปฎก | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | นิติ ชูเชิด |
การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus pumilus AQBS01 ต่อระบบภูมิคุ้มกันและการยับยั้งแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)

หน้า หน้า 73-82

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | มยุรี จัยวัฒน์ | นนทวิทย์ อารีย์ชน |