เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาวิทยาศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา05 ,2554 )

ผลของความดันย่อยแก๊สไนโตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง

หน้า หน้า 16-21

กรรณิการ์ วรรณทวี | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | สุรสิงห์ ไชยคุณ |
การผลิตสารเสริมชีวนะจากมันสำปะหลังเส้นโดยใช้เชื้อผสมระหว่าง เชื้อรา Rhizopus sp. TISTR 3522 และเชื้อ Bacillus sp. A5

หน้า หน้า 36-43

จันทิมา อานทอง | ธนาวัฒน์ ใจกลางบูรณะ | ภาวิณี วงษ์ทับทิม | วิเชียร กิจปรีชาวนิช |
ภาวะสุขภาพของหนูเม้าส์สายพันธุ์ชิดและสายพันธุ์ห่างที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

หน้า หน้า 44-50

ระพี อินปั๋นแก้ว | ประเวศ ทองศิริ | วีรยุทธ ทิพย์วรรณ | มธุรส ดวงจันทร์โชติ | ปัญญา ฉริยะพงศ์พันธุ์ | กาญจนา เข่งคุ้ม |