เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 49, สาขา06 ,2554 )

การปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยด่าง

หน้า หน้า 356-36

เกียรติพงษ์ สงพรหม | นิคม แหลมสัก | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |
ผลของกระบวนการเกี่ยวเนื่องกับความร้อนต่อสมบัติอิมัลชั่นน้ำกะทิที่ใช้ซูโครสเอสเตอร์เป็นอิมัลซิไฟเออร์เปรียบเทียบกับทวิน

หน้า หน้า 32-42

สุวิมล อริยประกาย | ธนโชติ ลิมปโชติ | พาสวดี ประทีปะเสน |
ผลของระยะเวลาในการแช่ ระยะเวลาทำให้เริ่มงอกและกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อสมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง

หน้า หน้า 68-76

เพราเพ็ญ รัตนดี | อรอนงค์ นัยวิกุล |