เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 49, สาขา07 ,2554 )

สถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ

หน้า หน้า 36-43

ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร | โสมสกาว เพชรานนท์ |
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าเชิงสังคม จากการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551

หน้า หน้า 101-109

กนกอร เสือดี | วิจารณ์ วิชชุกิจ | วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ | สุตเขตต์ นาคะเสถียร |
การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษาการพัฒนารูปแบบตลาดชุมชน

หน้า หน้า 161-167

ไฉไล กองทอง | พรทิพย์ ผลเพิ่ม | พรนิภา ชัยวงค์ | มารุต แซ่เฒ้า |