เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: ศึกษาศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา08 ,2554 )

ทรรศนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

หน้า หน้า 1-8

พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ | ชาตรี ฝ่ายคำตา |
การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น

หน้า หน้า 42-49

สมถวิล ธนะโสภณ | นาตยา ปิลันธนานนท์ | มธุรส จงชัยกิจ | วิภารัตน์ แสงจันทร์ |
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 50-57

พรปภัสสร ปริญชาญกล | แสงเดือน ทวีสิน | ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์ |
แนวคิดเรื่องสมบัติของสารด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 58-65

จุฑารัตน์ แตงอ่อน | สุนันท์ สังข์อ่อง | จรรยา คลังสิน |
แนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมโลหะด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 76-83

สุวรรณา อัมพรดนัย | เอกรัตน์ ศรีตัญญู | บุญธนา วรรณเลิศ |