เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 49, สาขา09 ,2554 )

การตกค้างและเคลื่อนย้ายสารกำจัดวัชพืชอะทราซีนในดินพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตะกอนดิน และน้ำท่าบริเวณลุ่มน้ำห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า หน้า 1-11

อรอนงค์ ผิวนิล | ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | บงกชรัตน์ ปิติยนต์ | น้ำเย็น ศิริพัฒน์ |
ความคิดเห็นของคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติต่อกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 20-27

สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ | ดรรชนี เอมพันธุ์ |
การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการและจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติในจังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน้า หน้า 28-35

บุญเชียน เพชรลำพัน | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว |
การใช้ประโยชน์และประเมินศักยภาพกระจูดของป่าพรุควนเคร็ง บ้านกุมแป อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า หน้า 62-69

เฉลิมพร รูปสูง | พสุธา สุนทรห้าว | วุฒิพล หัวเมืองแก้ว |
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปาด จังหวัดน่าน

หน้า หน้า 83-90

สุภัทรา ถึกสถิตย์ | เรณุกา กลับสุข |
ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี

หน้า หน้า 99-106

จิตรตี มณีไสย์ | พัฒนา อนุรักษ์พงศธร |