เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา10 ,2554 )

ปัจจัยของงาน บุคลิกภาพ และการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง

หน้า หน้า 1-13

สรวงทิพย์ เธียรสุนทร |
ผลกระทบจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวการเมืองผ่านทางสื่อทีวีดาวเทียมและสื่อวิทยุชุมชนกรณีศึกษา: สถานีสุวรรณภูมิและคลื่นประชาธิปไตย 92.25 MHz

หน้า หน้า 69-77

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ |
คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2552: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามการรับรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

หน้า หน้า 149-157

มาลินี จำเนียร | จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ | รจนารถ ชูใจ |
ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบ และพลัง 3 ประสาน ที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนคร โมเดล"

หน้า หน้า 167-174

กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล | ธิบดี สกุลวิชญธาดา | สนธยา ผาลลาพัง | อนุรักษ์ เครือคำ | สรินทิพย์ พงษ์คุลีการ | รัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน |