เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา11 ,2554 )

การวิเคราะห์ความเข้มของค่าซิงกุลาริตี้ของสนามความเค้นในจุดต่อของวัสดุต่างชนิดกันโดยวิธีเอนริชไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ

หน้า หน้า 26-33

อรรถพร วิเศษสินธุ์ | ฮิเดะโอะ โคะกุจิ |
อิทธิของการเติมกระป๋องเครื่องดื่มรีไซเคิลและการสั่นสะเทือนทางกลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมซิลิคอน เกรด A356

หน้า หน้า 34-41

พยูร เสนทองแก้ว | ดิสนีย์ ชาติเศรษฐพงษ์ | เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร | ปฏิภาณ จุ้ยเจิม | ธนวรรธก์ มีศักดิ์ |
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและตะไคร่สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นที่ผสมสารยับยั้งเชื้อราและตะไคร่

หน้า หน้า 50-57

อัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์ | ขวัญเนตร สมบัติสมภพ | อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ | ธีระศักดิ์ หมากผิน | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ |
การพัฒนาดัชนีองค์ประกอบไทยของวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลังคาที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย

หน้า หน้า 58-65

จิรวัฒน์ ทั่งทอง | ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ |
ผลกระทบของระบบการคงรูปยางที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของยางธรรมชาติที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

หน้า หน้า 81-88

คณิศร ใจเอื้อ | ขวัญเนตร สมบัติสมภพ | อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ | เอกชัย วิมลมาลา | ธีระศักดิ์ หมากผิน | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ |
อิทธิพลของแหล่งชานอ้อยและปริมาณของซิลิกาในผงเถ้าชานอ้อยที่มีต่อสมบัติการบ่มสุกและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ

หน้า หน้า 89-95

ศิริชัย ก้านกิ่ง | ศิรินทร ทองแสง | ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ | ชาคริต สิริสิงห | เอกชัย วิมลมาลา |