เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา12 ,2554 )

ผลของการใช้กรดซิตริก น้ำมะนาว และน้ำมะกรูดในกระบวนการหมักแช่เนื้อวัวต่อความนุ่มเนื้อและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส

หน้า หน้า 1-10

พงศ์ชัย กลิ่นหอม | จิตรา กลิ่นหอม | จริญญา เสนาป่า | ศศิธร เมธาวิวัฒน์ |
การพัฒนาลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

หน้า หน้า 11-18

วัลภา ทองเนียม | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | ศรันยา เกษมบุญญากร | รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | ชุติมา ชวลิตมณเฑียร | กัญญา ภัทรกุลอมร |