เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา13 ,2554 )

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างประโยคบอกเงื่อนไขความสมมุติซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงกับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน: การตรวจสอบสมมุติฐานภาษาสัมพัทธ์

หน้า หน้า 45-52

นารดา รุธิรโก |