เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา14 ,2554 )

ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม วิธีการปฏิบัติงานในสวนยาง และปัจจัยจิตวิสัย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของผู้ทำสวนยาง อ.สะเดา จ.สงขลา

หน้า หน้า 19-26

ศิริจิตร ทุ่งหว้า |
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีต่อระบบเกษตรผสมผสานในเมืองโยคจาการ์ต้า อินโดนีเซีย

หน้า หน้า 27-34

จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ | สุรินทร์ นิยมางกูร |
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง

หน้า หน้า 35-42

ทิพวรรณ แสงเหลือ | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ | ปัญญา หมั่นเก็บ |
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 43-50

กิตติพงศ์ คำคง | ดุษฎี ณ ลำปาง | วรทัศน์ อินทรัคคัมพร | ประจวบ ฉายบุ |
การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์กรณีศึกษา: โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในจังหวัดอุบลราชธานี

หน้า หน้า 85-92

ทวีศักดิ์ วิยะชัย | ปาณมน วิยะชัย | จริยา อ่อนฤทธิ์ |
การปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของเกษตรกร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หน้า หน้า 100-107

ศิริจิตร ทุ่งหว้า | พิษณุ ดำรัตนา |
การประเมินผลการฝึกอบรม การใช้เชื้อไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า หน้า 108-115

ธีระ สมหวัง | อัจฉรา นันทกิจ | ธำรงศิลป โพธิสูง | บุญญรัตน์ พึ่งเกษม | โสภา สามารถ | นพศูล สมุทรทอง | กิ่งกานท์ พานิชนอก | สุเมศ ทับเงิน |
สภาพการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์: การวิเคราะห์เพื่อหาความเป็นไปได้ของตัวแบบและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการพัฒนาที่เหมาะสม

หน้า หน้า 116-123

ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล | สุภาภรณ์ เลิศศิริ | พิชัย ทองดีเลิศ | ณัฐ สมณคุปต์ | รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม | รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ | สุพัตรา ศรีสุวรรณ | อำพล ตมโคตร | สมศักดิ์ ชมภูพงษ์ |
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทำสวนผลไม้ของเกษตรกร กรณีศึกษาบ้านบ่อหิน ตำบล ตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

หน้า หน้า 124-130

เลิศฤทธิ์ ทรัพย์เฉลิม | ปัญญา หมั่นเก็บ | ทิพวรรณ ลิมังกูร |