เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( ครั้งที่ 49, สาขา15 ,2554 )

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้บรรยากาศจริยธรรมในการทำงานและบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน

หน้า หน้า 10-18

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ |
ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางการบัญชี

หน้า หน้า 52-61

ศศิวิมล มีอำพล | ภาคภูมิ วณิชธนานนท์ |
รูปแบบการดำเนินชีวิตกับการเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ของเจนเนอเรชันวายที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 72-82

ชัย ฉายวิวัฒน์ | ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา |
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หน้า หน้า 91-100

วีรวิทย์ อุทร | สวัสดิ์ วรรณรัตน์ |