เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 49, สาขา16 ,2554 )

การพัฒนากะลาปาล์มบล็อกน้ำหนักเบาที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร

หน้า หน้า 96-103

กิตติ เติมมธุรพจน์ | โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ | เคดารี, โจเซฟ |
การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า หน้า 409-418

สุวลักษณ์ นาคยา | สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ | เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ | เชาวลิต ศิลปทอง |