เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช ( ครั้งที่ 50, สาขา01 ,2555 )

คุณสมบัติของน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายในบ็อกของข้าวตอกฤๅษีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

หน้า หน้า 111-119

สันติ สาระพล | ณัฎฐา เสนีวาส |
มันสำปะหลังพันธุ์ MKULB 08-2-32

หน้า หน้า 120-127

สกล ฉายศรี | พชรดา ฉายศรี | ประภาส ช่างเหล็ก | กิ่งกานท์ พานิชนอก | สุปราณี งามประสิทธิ์ | เอ็จ สโรบล | โอภาษ บุญเส็ง |
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรต่อการตายของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana L. F. Blattidae: O. Blattodea)

หน้า หน้า 128-135

ศิรวุฒิ สิทธิโชค | มยุรา สุนย์วีระ |
การดูดซับ ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และแคดเมียมของสเมกไทต์

หน้า หน้า 136-143

เกษรา จิตนิยม | อัญชลี สุทธิประการ | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ |
วิธีจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในอ้อยโดยลดการใช้สารกำจัดวัชพืช

หน้า หน้า 144-151

ปรัชญา เอกฐิน | สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ | จรรยา มณีโชติ | วิชชุพร รักสำรวจ |
ฝ้ายใบขนพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 84 - 4

หน้า หน้า 152-161

ปริญญา สีบุญเรือง | วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ | ไพฑูรย์ นาคาพันธุ์ | สุริพัฒน์ ไทยเทศ | ศิวิไล ลาภบรรจบ | อมรา ไตรศิริ | ณัฐภัทร คำหล้า | สาธิต อารีรักษ์ | เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์ |
อิทธิพลของน้ำสกัดมูลสุกรต่อความงอกและการยกระดับคุณภาพของกล้าข้าวพันธุ์ กข 31

หน้า หน้า 162-170

ปฏิมา อู๋สูงเนิน | ชวนพิศ อรุณรังสิกุล | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ |