เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( ครั้งที่ 50, สาขา02 ,2555 )

การเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และปริมาณไขมันใน ไก่เบตง (สายเคยู) และไก่กระทง เพศเมีย

หน้า หน้า 1-8

นฤมล แสงสว่าง | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | วิริยา ลุ้งใหญ่ |
ผลของปัจจัยด้านอายุและการให้เลือดต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาของแกะ

หน้า หน้า 9-16

ทัสนันทน์ หงสะพัก | ลักษณ์ เพียซ้าย | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |
การเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อน้ำหนักกระเพาะบด และสมรรถภาพทางการผลิตของไก่สาวและไก่ไข่

หน้า หน้า 17-24

พงษ์ศักดิ์ นาคราช | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | ระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์ |
ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ

หน้า หน้า 25-32

แพรววดี อนิวรรตสถิต | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |
การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยเยื่อใย กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส ปริมาณจุลินทรีย์ และสภาวะของกระเพาะรูเมนของกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าวกับหญ้าขนสด

หน้า หน้า 33-42

สาธกา อินทะเวียง | สุริยะ สะวานนท์ | พริมา พิริยางกูร | สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ |
ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารจากวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อในประเทศไทย

หน้า หน้า 43-50

สุพิชญา เจริญศิลป์ | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |
การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสที่ใช้เสริมในอาหารสัตว์แบบ in-vitro ภายใต้ สภาพค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่แตกต่างกัน

หน้า หน้า 51-57

สุพิชญา เจริญศิลป์ | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง | ขุนพล พงษ์มณี |
ศึกษาระดับพลังงานและโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ระยะเล็ก (1-14 วัน)

หน้า หน้า 58-66

เอกพล สีเทียวไทย | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | ชาญวิทย์ แก้วตาปี | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา |
การใช้ข้าวโพดเปรียบเทียบกับปลายข้าวเป็นอาหารสุกรระยะอนุบาลทั้งมีการเสริมและไม่เสริมโปรตีนจากนม

หน้า หน้า 67-75

พงศกร ยวงทอง | ชาญวิทย์ แก้วตาปี | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ |
การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้มันสำปะหลัง ข้าวโพดและปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากในเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ช่วงอายุ 0-47 วัน

หน้า หน้า 76-83

เสาวลักษณ์ สารี | ชาญวิทย์ แก้วตาปี | ธีรวิทย์ เป่ยคำภา | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ |