เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( ครั้งที่ 50, สาขา03 ,2555 )

ความชุกและปริมาณการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาที่เพาะแยกได้จากฟาร์มสุกรพันธุ์เปรียบเทียบลักษณะการเลี้ยงแบบสหกรณ์และครบวงจร ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

หน้า หน้า 188-195

ประภาส พัชนี | ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ | ภานุวัฒน์ แย้มสกุล | ดวงพร พิชผล | ดนัย สินธุยะ |
การจำแนกเชื้อโปรโตซัว Babesia spp. ในโคนมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคนิคพีซีอาร์

หน้า หน้า 196-202

พชรธร สิมกิ่ง | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | พิพัฒน์ อรุณวิภาส | สถาพร จิตตปาลพงศ์ |
ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

หน้า หน้า 203-210

ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง | ศรีสมัย วิริยารัมภะ | สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ | สุดธิษา เหล่าเปี่ยม |
รายงานสัตว์ป่วย: การรักษาแผลหลุมลึก descemetocele ที่กระจกตาด้วยวิธีการเย็บรกในกระต่ายสองตัว

หน้า หน้า 211-217

ณัฐเนตร ศรีตระกูล | จักรินทร์ สัทธาธรรม | พรชัย สัญฐิติเสรี | อารีย์ ทยานานุภัทร์ |
ความชุกและปริมาณการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรขุนเปรียบเทียบการเลี้ยงระหว่างฟาร์มรูปแบบสหกรณ์และฟาร์มครบวงจรในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน

หน้า หน้า 218-223

ประภาส พัชนี | ดวงพร พิชผล | ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล | ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ | กิตติพงษ์ กุมภาพงษ์ |
การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคอินคลูชั่นบอดีเฮปาไตติสในไก่ด้วยวิธีอีไลซ่า โดยการใช้โปรตีนรีคอมบิแนนท์เฮกซอน

หน้า หน้า 224-231

สุชีวา จันทร์หนู | ปรีดา เลิศวัชระสารกุล | สิริลักษณ์ จาละ | ภัทรา มูลจิตร | สกุณา พัฒนกุลอนันต์ | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม |
เนื้องอกปอดชนิด Alveologenic Carcinoma ในหนูเม้าส์สายพันธุ์ BALB/cMlac

หน้า หน้า 235-241

เยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล | สุเมธ อำภาวงษ์ | ประเวศ ทองศิริ | อรอุมา สิงหะ | กาญจนา เข่งคุ้ม | ทวีศักดิ์ เขตเจริญ |