เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( ครั้งที่ 50, สาขา04 ,2555 )

พฤติกรรมการวางไข่ การกินอาหารและการต่อสู้ของหมึกสายวงฟ้า (Hapalochlaena cf. maculosa; Hoyle, 1883): กรณีศึกษาจากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ

หน้า หน้า 384-391

ชัยยุทธ แก้วชัยเจริญกิจ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ |
การพัฒนาการขยายพันธุ์แบบมหมวลของหญ้าชะเงาฝอย (Halodule pinifolia (Miki) den Hartog) เพื่อการย้ายปลูก

หน้า หน้า 392-399

กมลวรรณ สุนทรเกตุ | เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ | ชัชรี แก้วสุรลิขิต |
ผลของการเสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคของปลานิลวัยอ่อน (Oreochromis niloticus Linn.)

หน้า หน้า 408-417

ปารินทร์ คาระวี | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |
ผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคในปลานิลวัยอ่อน (Oreochromis niloticus Linn.)

หน้า หน้า 418-427

ภัทรณัช สุวรรณมณี | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | วราห์ เทพาหุดี |
ผลของการนำสารอินทรีย์และเลนออกจากบ่อโดยท่อระบายกลางบ่อต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างหนาแน่น

หน้า หน้า 428-436

วิลาวัลย์ บุญวาสน์ | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด |