เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 50, สาขา05 ,2555 )

คิดส์เวอร์ชวลแล็บโมเดล: ตัวแบบสำหรับเกมการทดลองวิทยาศาสตร์ในโลกเสมือนจริงสำหรับเด็กบนเวิลด์ไวด์เว็บ

หน้า หน้า 1-8

คณิต คูศิริวิเชียร | วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา |
การพัฒนาเครื่องดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริมิเตอร์สำหรับการหาปริมาณโปรตีนในน้ำยางพารา

หน้า หน้า 9-16

นนทวัฒน์ บางเอี่ยม | ปริญญา มาสวัสดิ์ |
ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งที่แยกได้จากอาหารหมักในประเทศไทยและการกระจายตัวของยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งในแบคทีเรียแลคติก Lactobacillus plantarum

หน้า หน้า 23-31

กนก วงศ์รัฐปัญญา | นงพงา คุณจักร |
อิทธิพลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการเติบโตและการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตของ Alcaligenes latus ATCC 29714

หน้า หน้า 32-39

สุพัฒน์ ชมใจ | รสมันต์ จงเจริญ |
การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ตรึงไนโตรเจนในข้าว

หน้า หน้า 71-77

ปรารถนา หงส์ฤทธิพันธุ์ | เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม | สมจิตร อยู่เป็นสุข |
การเตรียมวอล์ลาสโทไนต์จากเพอร์ไลต์และเปลือกไข่ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

หน้า หน้า 78-83

ปฏิการ สวนสำราญ | นภัสถ์ จันทร์มี | รัชดาภรณ์ ปันทะรส |