เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( ครั้งที่ 50, สาขา06 ,2555 )

อิทธิพลของการให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. TISTR 8990 ภายใต้ระบบเปิดถาดเขย่า

หน้า หน้า 76-83

ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ | จุฑามาศ เปลี่ยนลออ | นฤมล ทองดี | ณัฐภาส ผู้พัฒน์ | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |