เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 50, สาขา07 ,2555 )

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันที่แท้จริงและอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง: การวิเคราะห์ในระยะสั้นและระยะยาว

หน้า หน้า 129-138

สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ |
การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศที่ดำเนินการในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

หน้า หน้า 157-165

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ |
บทบาทของอัตราดอกเบี้ยต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

หน้า หน้า 175-182

ศุกร์ฤทัย ล้อมเจริญชัย | ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร | สันติยา เอกอัคร |
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 183-190

วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ | อุ่นกัง แซ่ลิ้ม |
การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาค

หน้า หน้า 217-223

จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร |