เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 50, สาขา09 ,2555 )

รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

หน้า หน้า 283-290

ศิวาภรณ์ สวัสดิชัย | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว | นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ |
การประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสวนป่าสนสามใบ พื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 291-298

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล | เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง | สมชาย นองเนือง |
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนแบบเน้นประสบการณ์

หน้า หน้า 299-306

กนกวรรณ แก้วอุไทย | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว | ดรรชนี เอมพันธุ์ |
การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมโครงเหล็กทรงลูกบาศก์บริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

หน้า หน้า 307-314

อานุภาพ คำทอง | ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | พัฒนี จันทรโรทัย | วิภูษิต มัณฑะจิตร | กุลวิทย์ ลิ่มจุฬารัตน์ |
การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่วนเกษตร และพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด

หน้า หน้า 315-322

รุ่งนภา แจ่มจำรัส | สุภัทรา ถึกสถิตย์ | สมนิมิตร พุกงาม |
ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติทางเคมีดินและปริมาณธาตุอาหารในใบลำไยจากกิ่งที่ไม่ติดผล

หน้า หน้า 323-330

ปณิดา พันธ์ชนะ | จีราภรณ์ อินทสาร |
การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หน้า หน้า 331-338

ฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว | พสุธา สุนทรห้าว | วิพักตร์ จินตนา |
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CLUE-S model และ GLOBIO 3 model ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

หน้า หน้า 339-348

สุภาพรรณ พุ่มจันทร์ | ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ | ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล |