เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ครั้งที่ 50, สาขา10 ,2555 )

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.พันท้ายนรสิงห์อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า หน้า 331-336

สวรรยา ธรรมอภิพล | ศศิใส แสงสัตตรัตน์ |
การประเมินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคมนาคมปลอดภัยจังหวัดกำแพงเพชร

หน้า หน้า 347-353

จิริวรรณ์ สำเภาทอง |
แนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน้า หน้า 378-386

บุญส่ง ปัทมพงศ์พร |
สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย

หน้า หน้า 387-394

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ | พรพันธุ์ เขมคุณาศัย |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

หน้า หน้า 395-402

วิสวาจี จิตอารีย์ |