เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช ( ครั้งที่ 50, สาขา12 ,2555 )

สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับของข้าวเหนียวดำสุกที่มีผลจากการแช่และวิธีการหุง

หน้า หน้า 1-8

ชนิรัตน์ สำเร็จ | น้องนุช ศิริวงศ์ | ศิริพร เรียบร้อย |
ผลของการเติมซูโครสต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของแยมอินทผลัม

หน้า หน้า 9-16

ปาริชาต เสียมไหม | กรวิทย์ สักแกแก้ว | ศิริพร เรียบร้อย | น้องนุช ศิริวงศ์ |
สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของถั่วกวนจากอัตราส่วนผสมถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน

หน้า หน้า 17-24

ศศิธร เรืองโรจน์ | ศิริพร เรียบร้อย | น้องนุช ศิริวงศ์ | ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ | สุนิสา ด้วงนุ่ม |
การผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตามวิถีชาวบ้าน ให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค กรณีศึกษา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

หน้า หน้า 25-33

นฤมล ฉัตรสง่า | มาริษา ภู่ภิญโญกุล | สุรชัย จิวเจริญสกุล |
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลากขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา อย. น้อย

หน้า หน้า 34-41

จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ | น้องนุช ศิริวงศ์ | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |
การใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีสำหรับการผลิตทาร์ตคัสตาร์ดกล้วย

หน้า หน้า 42-50

แสงแข สพันธุพงศ์ | น้องนุช ศิริวงศ์ | ศิริพร เรียบร้อย |
ผลของเครื่องแกงและกะทิต่อคุณลักษณะบางประการและการยอมรับของน้ำยากะทิเห็ด

หน้า หน้า 53-60

จักรกฤษณ์ สีแสงจันทร์ | ศิริพร เรียบร้อย | น้องนุช ศิริวงศ์ | ปณิดา บรรจงสินศิริ | กฤตลักษณ์ ปะสะกวี |
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และประสาทสัมผัสระหว่างการหมักข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำ

หน้า หน้า 82-89

อนุสรณ์ ทองใหญ่ | ศิริพร เรียบร้อย | ศุภศิลป์ มณีรัตน์ | น้องนุช ศิริวงศ์ | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |