เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช ( ครั้งที่ 50, สาขา14 ,2555 )

การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน้า หน้า 68-74

สดใส ช่างสลัก | ชฎามาศ จิตต์เลขา | แสงแข น้าวานิช | วราภรณ์ บุญเกิด | กิ่งกานท์ พานิชนอก | พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ | ธำรงศิลป โพธิสูง | อนุสรณ์ ฉมารัตน์ |
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร

หน้า หน้า 75-81

สาวิตรี รังสิภัทร์ | ศุภพร ไทยภักดี | ชัชชัย แก้วสนธิ | นันทกา แสงจันทร์ | กฤษณะ ภานุวาส |